Έσοδα - Έξοδα ( Ready_To_Use )
Η εφαρμογή Έσόδων-Έξόδων "Ready_To_Use ", με παρουσία μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών στην Ελληνική αγορά, είναι ιδανική τόσο για λογιστές - λογιστικά γραφεία όσο και επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία με απλογραφικό σύστημα (Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων). Καλύπτει όλο το εύρος της φορολογιστικής διαχείρισης, διεκπεραιώνει αυτοματοποιημένα υποχρεώσεις προς την Α.Α.Δ.Ε. με απλό και εύχρηστο τρόπο και παρέχει άμεση πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση των νομικών προσώπων μέσα από πληθώρα καταστάσεων, εκτυπώσεων και εντύπων.
Υποστηρίζει την καταχώριση και διαχείριση απεριόριστου αριθμού εταιρειών, κινήσεων και λοιπων λειτουργιών, μέσα από ένα εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον, έτοιμο προς χρήση

χωρίς καμία αρχική παραμετροποίηση (Ready_To_Use).


Η εφαρμογή Ready_To_Use, η οποία αποτελεί ένα πλήρες επαγγελματικό φορολογιστικό εργαλείο, προσφέρεται σε εντυπωσιακά χαμηλό ετήσιο κόστος το οποίο ανέρχεται σε

Επιγραμματικά περιλαμβάνει :
☑ Διαχείριση απεριόριστου αριθμού εταιρειών και υποκαταστημάτων.
☑ Δυναμική διαχείριση λογαριασμών και παραστατικών.
☑ Έτοιμα σενάρια για γρήγορη καταχώρηση κινήσεων.
☑ Αυτόματη δημιουργία και αποστολή στην ΑΑΔΕ περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
☑ Αποτύπωση των καταχωρημένων κινήσεων στους κωδικούς του Ε3.
☑ Εξαγωγή μηνιαίας κατάστασης βιβλίου εσόδων εξόδων σε excel.
☑ Εξαγωγή ημερολογίου ανά παραστατικό σε excel.
☑ Διαχείριση και αυτόματη δημιουργία αρχείου ΜΥΦ για αποστολή στην ΑΑΔΕ.
☑ Δυναμική δημιουργία και εκτύπωση καρτέλας και ισοζυγίου λογαριασμών.
☑ Διαχείριση βιβλίου παγίων με αυτοματοποιημένες αποσβέσεις.
☑ Διαχείριση βιβλίου απογραφής αποθήκης και διαχείριση ειδών.
☑ Διαχείριση συναλλασσομένων και ταμειακών ροών τους.
☑ Δυνατότητα διαχείρισης και ανάλυσης κινήσεων ανά ΚΑΔ.
☑ Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης.
κατεβάστε τώρα την εφαρμογή